NAŠE SPOLEČNOST :

Společnost je už více než třicet let (od založení v roce 1991) aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Název firmy:    HORÁK – stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Adresa firmy:    Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín V - Rozbělesy

IČ:            41326687
DIČ:            CZ41326687
Datová schránka:    yj3anid
e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkaz: Ekonomické informace

Společnost provádí:

  • inženýrské stavby (vodovody, kanalizace, plynovody)
  • vodohospodářské stavby (vodojemy, úpravy potoků, skládky
  • bezvýkopové technologie
  • ekologické stavby (čistírny odpadních vod)
  • pozemní stavby
  • průmyslovou a občanskou výstavbu
  • dopravní stavby
  • sportovní stavby

Firma má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. V roce 2016 získala společnost osvědčení NBÚ na stupeň důvěrné.

 

POLITIKA MANAGEMENTU

Naše stavební společnost zabývající se činností výstavby vodohospodářských a plynárenských zařízení, si klade za přední cíl profesionálně zvládnout zakázku od fáze přijetí poptávky do konečného předání zákazníkovi k jeho dostatečné spokojenosti, včetně všech požadovaných garancí, a to při nejmenším možném dopadu na životní prostředí a zajišťování maximální bezpečnosti ochrany a zdraví při práci našich zaměstnanců, dodavatelů, dalších společností i občanů v regionu. V rámci veškerých činností naší společnosti sledujeme aktuálnost a dodržujeme příslušné zákony, předpisy a jiné požadavky, prosazujeme jejich plnění a informovanost o nich jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran. Pro naplnění tohoto cíle jsme zavedli integrovaný systém řízení společnosti zohledňující požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001 a OHSAS 18001 v rozsahu provádění pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb vč. stavebních prací a demolic a provádění zemních a silničních prací, v jehož rámci: - využíváme profesionální přístup vedení společnosti, vedoucí k co nejlepšímu zvládnutí tradičních technologií i zavádění technologií progresivních, s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníků při maximálním zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí - systematicky vyhodnocujeme nejen výsledky práce, ale i každého jednotlivého kroku počínaje řízením společnosti i každého dalšího jedince zapojeného do každodenní firemní praxe s cílem dalšího zlepšování zavedeného systému řízení a staveb realizovaných společností. - systematicky připravujeme a zdokonalujeme naše zaměstnance k využívání, tam kde je to možné, tradičních technologií a materiálů co možná nejšetrnějších vůči životnímu prostředí při současném zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - motivujeme naše zaměstnance nejen k využívání a k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, ale i k přímé zodpovědnosti za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech, na kterých se ve společnosti podílejí, ke spolupráci při identifikaci a následném vyhodnocování pracovních rizik a skoronehod, aby přicházeli s náměty na preventivní opatření, jejichž realizací zmírníme dopad našich procesů a činností na životní prostředí a zvýšíme bezpečnost a ochranu zdraví při práci. - sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy všech našich procesů a činností na životní prostředí a na zajišťování bezpečné práce s cílem do budoucna negativní dopady na životní prostředí a pracovní rizika v co nejvyšší míře minimalizovat - zavazujeme se neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém řízení. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti, ochraně životního prostředí a k lepšímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zlepšování jakosti, environmentu a BOZP chápeme jako proces stálý a systematický. Konečným cílem zavedeného systému managementu je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníka, tak i pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

 

ZÁSADY BOZP

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny pracovníky, podílející se na příslušné části zakázky, s Registrem pracovních rizik, který je nedílnou součástí Manuálu stavby a je k dispozici v zařízení staveniště (stavební buňka, stavební maringotka)

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních výtahů, obsluhy stavebních strojů a zařízení, apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.

4. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto zásad

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně seznamu pracovníků subdodavatelů. Přehled pracovníků zhotovitel denně aktualizuje v kanceláři stavby a v případě, pokud dojde ke změně na staveništi.

7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení.

8. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení (inženýrské sítě apod.), s jejichž uložením byl seznámen. Pokud dojde k poškození těchto zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou opravu na své náklady.

9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve věcech kontroly kvality a v souladu s projektovou dokumentací a uvedené ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen nakoupit k provedení díla vybrané materiály a výrobky, které jsou vyrobené v souladu s platnými právními předpisy ČR a splňují veškeré požadavky s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce. Zhotovitel je povinen dodat na veškeré použité materiály a výrobky certifikáty a prohlášení o shodě těchto výrobků.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zák. č. 119/2000 Sb. v platném znění. Při poškození měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě stáhnout z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při jakékoliv poruše (popřípadě ukončení platnosti kalibrace) měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měřeni. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele.

13. Zhotovitel se seznámil s Politikou managementu objednatele, která je k nahlédnutí i na www.horak-ist.cz. Staveniště, protipožární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví.

 

ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků předaném objednateli ve smyslu a za podmínek těchto zásad. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

2. Plní-Ii na jednom pracovišti úkoly pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem nebo dle termínu určeného SOD.

4. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště /pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem - fakturou za ceny určené objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatních souvisejících předpisů .

6. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: a) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, a v předpisech provádějících a souvisejících, jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí; b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; c) seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví; d) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů; e) v případě provádění svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.

7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam zhotovitel ve spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou. Při vzniku pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události při práci prováděné hornickým způsobem, pak podle příslušných báňských předpisů (vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění, Pokyny pro vyšetřování závažných událostí a další) platí bezodkladná ohlašovací povinnost zejména příslušnému vedení stavby a firmě postiženého a dále místní oddělení Policie, Oblastní inspektorát práce nebo Obvodnímu báňskému úřadu, popř. dalším institucím (Hasičskému záchrannému sboru - pří požáru, příslušné ČIŽP - při ekologické havárii, apod.). Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit vyhl.č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, N.V. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhl. č. 55/1996 Sb. v platném znění).

8. Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit vyhl.č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, vyhl.č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění a vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhl. č. 55/1996 Sb. v platném znění).

9. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat

10. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a environmentu ve smyslu nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., N.V. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění, Zákoníku práce-zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, zákona .č.133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací.

11. Práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu, z výšky nebo do hloubky. a) v platné lékařské prohlídce, mají výslovně uvedeno "schopen práce ve výškách"; b) jejichž prokazatelný doklad o proškolení a orientačním přezkoušení pro práce ve výškách není starší než 12 měsíců. Toto ustanovení se týká i pracovníků zhotovitele, kteří práce ve výškách řídí. Na vyžádání oprávněného zástupce objednatele je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelně doložit splnění těchto požadavků

12. Zhotovitel vykonávající činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech podle ustanovení platných zákonů a vyhlášek.

13. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.

14. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nepřebírá objednatel žádné záruky.

 

ETICKÝ KODEX

Společnost Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a jejím cílem je vytváření férového obchodního prostředí. Vynakládá tedy veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního i neetického jednání, velký význam je přikládán rovněž ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. proto přijala Etický kodex, jehož pravidly se všichni její zaměstnanci řídí. Dodržování těchto pravidel je pak požadováno rovněž po obchodních partnerech společnosti v rámci plnění povinností ze vzájemných smluvních vztahů.

Odkaz: Celé znění Etického kodexu

Hlášení podnětů

Veškerá porušení pravidel obsažených v Etickém kodexu nám prosím sdělte prostřednictvím etické linky (kodex@horak-ist.cz). Každý podnět bude důkladně prošetřen.