Předmět díla:
Realizace splaškové gravitační kanalizace z PP DN 300 – 3 477 m vč. revizních šachet a kanalizačních přípojek z PE DN 160 – v celkové délce 1 414 m v intravilánu obce. Součástí stavby byla i výstavba ČOV pro 500 EO. Pokládka živičného povrchu v celkové šíři komunikace 3 615 m2.

Více informací o:Kanalizace a ČOV Klapý

Předmět díla:
Výstavba vodovodního přivaděče a splaškové kanalizační stoky ve městě Čelákovice a mezi městem Čelákovice a městkou částí Záluží za účelem napojení městské části Záluží na vodovodní a stokovou síť města Čelákovice. Při přechodu vodoteče byl vodovodní řad proveden bezvýkopovou technologii a pod trati ČD a komunikací raženou ocelovou chráničkou.

Více informací o:Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží -...

Předmět díla:
Nové napojení tří výustí v intravilánu města. Odpadní vody jsou třemi gravitačními stokami podchyceny do čerpacích stanic a poté výtlačnými řady napojeny do stávajícího kanalizačního řad

Více informací o:Benešov nad Ploučnicí - odstranění kanalizačních výustí DC35, DC36, DC146

Předmět díla:
Zkapacitnění ČOV Modlany z kapacity 600 EO na 1400 EO a zkapacitnění ČSOV pro výhledové čerpání od 1150 obyvatel, které umožní připojení dohodnutého zvýšeného počtu obyvatel v odkanalizované oblasti a dodržení legislativních požadavků na kvalitu čištění.

Více informací o:Modlany, ČOV - zkapacitnění

Předmět díla:    
Stavba kanalizačního řadu vč. kanalizačních šachet (klasickým výkopem) v celkové délce 560 m v intravilánu města.

Více informací o:Plzeň - Kanalizace Mohylová ulice

Předmět díla:
Předmětem díla byla výstavba oddílné splaškové gravitační kanalizace v celkové délce 4194 m, která včetně přípojek a ČSOV 1 s výtlačným potrubím probíhala v intravilánu obce.

Více informací o:Dostavba kanalizace Horní Podluží - II. etapa

Předmět díla:
Stavební práce byly prováděny v intravilánu města Dolní a Horní Poustevna.

Více informací o:Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajících kanalizačních a vodovodních řadů včetně přepojení přípojek v ulici Kamenická, k.ú. Děčín. Stavba probíhala za provozu, kdy ulice Kamenická je velmi dopravně zatíženou silnicí I. třídy, kterou nešlo zcela uzavřít.

Více informací o:Děčín, Kamenická, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Předmět díla:
Rekonstrukce objektu garáže na provozní budovu – šatny, koupelny, dílna a sklady. Změna dispozičního uspořádání, zateplení objektu, nové příčky a podlahy, podhledy, okna, střešní plášť, topení a elektro.

Více informací o:ČOV Žatec – rekonstrukce garáží na provozní budovu

Předmět díla:
Účelem stavby bylo zrušení stávající výusti CL 16 do Vrbového potoka a vyloučení stávajícího zaústění odpadních vod do OK a kanalizace ve vlastnictví Fy Sauer a.s.  Veškeré odpadní vody odvést prostřednictvím ČSOV na ČOV Žandov.

Více informací o:Žandov, odstranění výusti CL 16

Předmět díla:
Oprava 32 mostů, mostků a lávek v obci Lipová u Šluknova poškozených živelní pohromou. 

Více informací o:Oprava mostů, mostků a lávek - Lipová u Šluknova

Předmět díla:
Jednalo se o vybudování nového vodovodu z PEHD DN 90 a 63 o celkové délce 4 645 m vč. provedení domovních přípojek. Součástí stavby bylo i provedení protlaku pod tratí ČD, podchod místního potoku a zpětná obnova komunikací.

Více informací o:Blatno – vodovod

Předmět díla:
Součástí stavby byl i podvrt DN 500 s vloženými chráničkami DN 250 pod korytem řeky Labe, kde musela být v polovině trasy, kvůli zastižení skalnatého podloží nasadit speciální vrtná hlavice.

Více informací o:Ústí nad Labem Olšinky – Svádov, kanalizace

Předmět díla:
Rekonstrukce gravitační kanalizace byla provedena z kameninových rour DN400 s výstavbou nových kanalizačních šachet, vodovod z tvárné litiny. Práce byly prováděny ve velmi frekventované komunikaci v intraviánu.

Více informací o:Děčín, Teplická ul. - kanalizace a vodovod I.etapa