Děčín, Kamenická, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednatel:    Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
    
Cena díla :    16 812 289,87 Kč bez DPH
    
Doba realizace díla:    
Zahájení stavby:    11. 12. 2013
Ukončení stavby:    30. 10. 2015

Rekonstrukce stávajících kanalizačních a vodovodních řadů včetně přepojení přípojek v ulici Kamenická, k.ú. Děčín. Stavba probíhala za provozu, kdy ulice Kamenická je velmi dopravně zatíženou silnicí I. třídy, kterou nešlo zcela uzavřít.
 
Celkem bylo rekonstruováno:
763 m kanalizace z vejčitého potrubí BE DN 600/900 a částečně KTH DN 300 a celkem 143 m kanalizačních přípojek.
724,2 m vodovodu z tlakové litiny TLT DN 250 a celkem 60 m vodovodních přípojek.
Stavba kanalizační stoky a vodovodních řadů byla provedena v souběhu v otevřeném výkopu za použití hnaného pažení nebo pažících boxů.

Pro odlehčení rekonstruované stoky bylo provedeno provizorní přepojení stávající kanalizačních sítí z KT DN 400 a z korugovaného PE DN 500 v celkové délce 167 m.

Podmínky výstavby byly ztíženy, jak velkým množství podzemních sítí, tak bouráním podkladního betonu v komunikaci a nutností vybouráním betonového kolektoru, který se nacházel v souběhu trasy s kanalizací.
Po napojení domovních přípojek byla provedena obnova povrchů chodníků jak ze živice, tak ze zámkové dlažby.