Modlany, ČOV - zkapacitnění

Objednatel:    Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice


Cena díla:    11 296 777,39 Kč bez DPH


Doba výstavby:    11/2015 - 11/2016


Místo plnění:    Modlany


Předmět díla:
Zkapacitnění ČOV Modlany z kapacity 600 EO na 1400 EO a zkapacitnění ČSOV pro výhledové čerpání od 1150 obyvatel, které umožní připojení dohodnutého zvýšeného počtu obyvatel v odkanalizované oblasti a dodržení legislativních požadavků na kvalitu čištění.