Plzeň - Kanalizace Mohylová ulice

Cena díla:    17 123 367,- Kč bez DPH


Doba výstavby:    10/2015 – 05/2016


Místo plnění:    Plzeň – Doubravka, Mohylová ulice, úsek Masarykova - Hřbitovní


Předmět díla:    Stavba kanalizačního řadu vč. kanalizačních šachet (klasickým výkopem) v celkové délce 560 m v intravilánu města. První část potrubí železobeton vejce 700/1050 v délce 359 m, druhá část potrubí železobeton vejce 600/900 v délce 201 m. Na stoce bylo zřízeno 10 ks kanalizačních šachet. Do stoky bylo odvrtáním do ŽB potrubí připojeno 60 ks kanalizačních přípojek z kameniny v profilech DN 150 (40 ks) a DN 200 (20 ks). Součástí stavby bylo napojení na stávající spadiště, křížová napojení na stávající stoky v křižovatkách, bourání skály 110 m3 v úseku Š 14 – Š 16, kde došlo k rozšíření výkopu, osazení čtvercových šachtových den pro osazení zpětných klapek. Práce probíhaly ve spolupráci s RWE, kteří vyměňovali zkorodované přípojky NTL.

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. je už více než dvacet pět let aktivní v realizacích a rekonstrukcích vodohospodářských, inženýrských, pozemních a dopravních staveb s používáním a zlepšováním zavedených systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je kompletní rekonstrukce (přestavba) dvou stávajících objektů brownfields – bývalé administrativní budovy, a bývalých dílen, které jsou ve špatném stavu, a to jak stavebním, tak technickém. Tyto objekty budou přestavěny na moderní prostory sloužící pro administrativní účely s kancelářským a hygienickým zařízením, a také pro výrobní a vlastní servisní a dílenskou činnost společnosti, což povede k dalšímu rozvoji společnosti.

Projekt „Rekonstrukce brownfieldů ve společnosti Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.