Plzeň - Kanalizace Mohylová ulice

Cena díla:    17 123 367,- Kč bez DPH


Doba výstavby:    10/2015 – 05/2016


Místo plnění:    Plzeň – Doubravka, Mohylová ulice, úsek Masarykova - Hřbitovní


Předmět díla:    Stavba kanalizačního řadu vč. kanalizačních šachet (klasickým výkopem) v celkové délce 560 m v intravilánu města. První část potrubí železobeton vejce 700/1050 v délce 359 m, druhá část potrubí železobeton vejce 600/900 v délce 201 m. Na stoce bylo zřízeno 10 ks kanalizačních šachet. Do stoky bylo odvrtáním do ŽB potrubí připojeno 60 ks kanalizačních přípojek z kameniny v profilech DN 150 (40 ks) a DN 200 (20 ks). Součástí stavby bylo napojení na stávající spadiště, křížová napojení na stávající stoky v křižovatkách, bourání skály 110 m3 v úseku Š 14 – Š 16, kde došlo k rozšíření výkopu, osazení čtvercových šachtových den pro osazení zpětných klapek. Práce probíhaly ve spolupráci s RWE, kteří vyměňovali zkorodované přípojky NTL.