Žandov, odstranění výusti CL 16

Místo plnění:        Žandov, okres Č. Lípa


Objednatel:        SYNER, s.r.o., Liberec


Doba výstavby:        01/2011 - 03/2012


Cena díla:        12 172 408,- Kč bez DPHÚčelem stavby bylo zrušení stávající výusti CL 16 do Vrbového potoka a vyloučení stávajícího zaústění odpadních vod do OK a kanalizace ve vlastnictví Fy Sauer a.s.  Veškeré odpadní vody odvést prostřednictvím ČSOV na ČOV Žandov. Stavba byla rozdělena na 5 samostatných SO a 1 PS:

SO 01 – Sdružený objekt ČSOV + OK a stoka A-3 (prefa objekt a odlehčovací stoka v celkové délce KT DN 600 11,98 m)    SO 02 – Stoka A-1 (KT DN 600 délky 41,37 m) 
SO 03 – Vodovod (PEHD 160x9,5 mm v délce 219,72 m vč. napojení na stávající řady; výtlak V PEHD 160x9,5mm v délce 246,64 m; stoka A-2 v délce 102,51 m - KT DN 300 – 13,02 m, KT CreaDig DN 300 - 10,09 m, HOBAS DN 300 – 12,23 m, OK HOBAS DN 800 – 3,46 m, PVC DN 400 – 63,71m; odlehčení z TOK HOBAS DN 600 - 10,37 m; TOK – výrobek Fy HOBAS o rozměrech 9,1 x 2,0 x 1,5 m 
SO 04 – Stoka C – KT DN 400 v délce 45,29 m
SO 05 – Zpevněná příjezdová plocha k ČSOV + OK 
SO 06 – Stoka A-0 – PVC DN 250 v délce 41,77 m 
PS 01 – Vystrojení ČSOV