Dostavba kanalizace Horní Podluží - II. etapa

Objednatel:    Obec Horní Podluží

Cena díla:    18 989 564,62 Kč bez DPH

Doba výstavby:    11/2013 – 09/2015

Místo plnění:   Obec Horní Podluží

Předmět díla:    

Předmětem díla byla výstavba oddílné splaškové gravitační kanalizace v celkové délce 4194 m, která včetně přípojek a ČSOV 1 s výtlačným potrubím probíhala v intravilánu obce.
Materiál stok
-    Plastové kanalizační potrubí s hrdlem, s plnostěnnou hladkou stěnou (SN8, DN 300 v délce 1470 m a DN 250 v délce 1573 m).
-    Kameninové trouby hrdlové (DN 300 v délce 383 m a DN 250 v délce 309 m).
-    Potrubí z laminátových trub (DN 200, 250, 300 v celkové délce 83 m).
-    Přípojky (PVC DN 150, 200 v celkové délce 376 m).
-    Výtlak (PE100+, d90 v délce 35 m).
-    Přeložky stávajících vodovodů (PE100RC, d110 v délce 256 m a přípojky PE100 d32 v délce 13 m).

Na stokách jsou osazeny prefabrikované šachty DN 1000. Na přípojkách, které jsou na stoku napojeny odbočkou, jsou osazeny revizní šachty z PVC DN 400.
Součástí stavby jsou dva podchody (protlaky) železniční trati DN 1000 v délce 16 m a 19 m a dva podchody potoka v délce 12 m.
ČSOV 1 se skládá z čerpací jímky o objemu 12 m3 a armaturní šachty včetně vystrojení a přípojky NN v délce 15 m. Stavební část šachty je z betonových prefabrikátů.
Vybudované kanalizační stoky byly zkontrolovány kamerovou prohlídkou a byla na nich provedena zkouška vodotěsnosti.
Výstavba probíhala převážně v místních komunikacích KSSLK, které byly po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu (celkem bylo obnoveno 14 557 m2 živičných povrchů).