Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice

Objednatel:        Město Čelákovice

Termín:        10/2019 – 04/2020

Cena:            33 880 169,16 Kč bez DPH        

Výstavba vodovodního přivaděče a splaškové kanalizační stoky ve městě Čelákovice a mezi městem Čelákovice a městkou částí Záluží za účelem napojení městské části Záluží na vodovodní a stokovou síť města Čelákovice. Při přechodu vodoteče byl vodovodní řad proveden bezvýkopovou technologii a pod trati ČD a komunikací raženou ocelovou chráničkou.